පිටුව මුද්‍රණය
2018 මැයි 28, සඳුදා 15:22

නුඹට කියන වග නම් . . .

Written by 
අගයන්න
(0 මනාප)
නුඹට කියන වග නම් . . .

 

1468 වාරයක් කියවා ඇත අවසන් වරට සංස්කරණය කළේ 2018 මැයි 28, සඳුදා 15:23

සමාන කාණ්ඩ

අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න