පිටුව මුද්‍රණය
2018 මැයි 28, සඳුදා 15:30

ගැස්ට්‍රයිටිස් යනු

Written by 
අගයන්න
(0 මනාප)
ගැස්ට්‍රයිටිස් යනු

 

1626 වාරයක් කියවා ඇත අවසන් වරට සංස්කරණය කළේ 2018 මැයි 28, සඳුදා 15:32

සමාන කාණ්ඩ

අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න