පිටුව මුද්‍රණය

සමන්මළී සකලසූරිය

අගයන්න
(2 මනාප)

Additional Info

  • බැන්ඳේ: 2016 ජූලි 14, බ්‍රහස්පතින්දා
  • අතිනත ගත්තේ: යදාමිණී ගුණවර්ධන
  • උත්සවය: කොළඹ හිල්ටන් හෝටලය

සේයාරූ

අදහස් එක් කිරීමට ලොග් වෙන්න