ජාතික රූපවාහිනිය තරුණී මිතුදමින් මෙවරත්රූ කිරුළ - 2024 ඇරුඹේ