තරුණී මාධ්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වූ ඇඹිලිපිටියේ සඳ රූ සොබා