සොඳුරු යුවතියට කදිම බ්ලවුසයක්

මැයි 15, 2023

දිගු කලිසමට මෙන්ම සාය විලාසිතා සඳහා ද ගළපාගත හැකි ලස්සන බ්ලවුසයකි.  මේ බ්ලවුසය අත් දිගට, ඉතාම කෙටිව මෙන්ම උරහිස් පටි සහිතව ද මසාගත හැකියි.

 

එමෙන්ම තනි පැහැති රෙදිවලින් මෙන්ම මුද්‍රිත රෙදිවලින් ද මසාගත හැකියි. දී ඇති පින්තූර දෙස බැලීමෙන් මේ විලාසිතා පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි වේවි.

 

උරහිස, පපු වට, ඉණ දක්වා උස, ඉණ වට, බ්ලවුසයේ උස, අත දිග, අත වට, රැලි පටියේ දිග

 

උරහිස කොටස දෙකට බෙදා අඟල් 1/2ක් එකතු කරන්න. පපු වට හතරට බෙදා අඟල් 1 1/2ක් එකතු කරන්න.

ඉණ දක්වා උසට අඟල් 1ක් එකතු කරන්න. ඉණ වට හතරට බෙදා අඟල් 1ක් එකතු කරන්න. අත දිගට අඟල් 1/2ක් එකතු කරන්න. අත වට දෙකට බෙදා අඟල් 1/2ක් එකතු කරන්න.

 

රෙද්ද දෙකට නමා එහි බලවාටියේ සිට ඉණ වට ප්‍රමාණයට අඟල් 4ක් එකතු කර ලකුණු කරන්න. ඉන්පසු පහළට රේඛාව ඇද මූලික බ්ලවුසය ඇදගන්න. එහි කර පළල අඟල් 3 1/2 ද, කර ගැඹුර අඟල් 6ක් ද ගෙන වී හැඩය එන ලෙස කර සකසා ගන්න. එම කර ගැඹුර 1 රූප සටහනේ පෙනෙන ලෙස අඟල් 2ක් ඉහළට සිටින ලෙස යා කර ගන්න.

පසුපස කොටස සැකසීමේදී බලවාටියේ සිට ඉණ හතරට බෙදා අඟල් 1ක් එකතු කරන්න. එය ඇතුළට නැමූපසු පසුපස කොටස සඳහා ගන්නා රෙද්දේ නැම්මට තබා උරහිස දෙපසට අඟල් 1 1/2 බැගින් ඉහළට උස්සා 2 රූප සටහනේ පෙනෙන පරිදි පසුපස සකසා ගන්න.

 

ඇඳුමේ ඉණවට මැන 3 රූප සටහනේ පෙනෙන ලෙස සාය කොටස කපා ඡායා රූපයේ පෙනෙන ලෙස ෆ්ලෙයාඩ් කොටස යටට අල්ලා ගන්න.

 

4 රූප සටහනේ පෙනෙන ලෙස අත හැඩය රෙද්ද දෙකට නමා නැම්ම ඇද ගන්න. අත යටට ඇල්ලීම සඳහා රැලි පටිය 5 රූප සටහනේ පෙනෙන ලෙස කපා ගන්න. එය අඟල් 3ක් උස අතවට මෙන් 2 1/2ක් පළල පටියක් කපා ගන්න.

 

ඉදිරියට පේෂීන් තබා මසා ගන්න. උරහිස් දෙක එකට තබා මසා, අංශ මසා ඉණෙන් පහළට රූප සටහනේ පෙනෙන 3 වැනි කොටස අල්ලා ගන්න. අත්දෙක මසා එහි පහළට පස්වැනි රූපයේ පෙනෙන පටිය රැලි තබමින් අත වටට අල්ලා ගන්න. අවශ්‍ය නම් ඉණ වටේට පටියක් අල්ලා ගන්න. ඡායාරූපය දෙස හොඳින් බැලූවිට මෙය පහසුවෙන් මසාගත හැකියි.

 

ඡායාරූප - ශාන් රූපස්සර

උපදෙස් -

ප්‍රවීණ මැහුම් හා රූපලාවණ්‍ය උපදේශිකා

කාන්ති බණ්ඩාරනායක